Planejament Urbanístic

 • Dirigir la revisió del PGOU.
 • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
 • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
 • Impulsar l’execució de les grans infraestructures viàries, competència d’altres administracions, segons els acords dels òrgans municipals competents.
 • Promoure les actuacions urbanístiques.
 • Proposta de convenis urbanístics.
 • Planificar i coordinar els Recursos Humans vinculats al departament d’urbanisme.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Esports

 • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
 • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos
 • Supervisar les instal·lacions esportives.
 • Proposar les millores d’infraestructura que requerisquen les instal·lacions esportives.
 • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 • Coordinar-se amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 • Fomentar l’associacionisme esportiu.
 • Potenciar els esports autòctons.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.