Obres, Servei i Platges

 • Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural.
 • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
 • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Cementeri, recollida de fems, depuradora, neteja viària, enllumenat públic.
 • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge i infraestructura urbana i rural de domini públic.
 • Proposar la compra de béns mobles per a la seua utilització en les oficines i dependències municipals.
 • Controlar les prestacions derivades dels contractes.
 • Proposar l’adquisició d’uniformes.
 • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 • Planificar la necessitat de recanvis, combustibles i materials auxiliars.
 • Proposar la ubicació d’abocadors en col·laboració amb les àrees d’urbanisme i medi ambient.
 • Supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública
 • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 • Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 • Proposar noves infraestructures en matèria de
 • Promoure el Pla d’instal·lacions temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
 • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.
 • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Agricultura

 • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 • Presidir el Consell Local Agrari
 • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
 • Gestió del magatzem d’usos agrícoles
 • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.