Activitats

Vigilar i informar pel compliment de la normativa en matèria d’activitats.

 • Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions d’activitats.
 • Gestió i supervisió de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública en matèria d’activitats.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències d’activitats.
 • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats industrials.
 • Proposar la ubicació d’indústries fora de les zones de residència, en col·laboració amb l’àrea d’urbanisme.
 • Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions, en tots els sectors, en especial interés en indústries de caràcter agroalimentari i de manufactura.
 • Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Medi ambient i Cicle integral de l’aigua

 • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 • Coordinació del voluntariat ecològic.
 • Propostes per a les zones protegides.
 • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
 • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
 • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Turisme.
 • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
 • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
 • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
 • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 • Gestionar l’abastiment d’aigua en jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
 • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
 • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
 • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Delegació de Salut Pública

 • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 • Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 • Vigilar la salubritat general de les aigües.
 • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
 • Control dels indicadors de Salut Comunitària
 • Control del servei de la Canera.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Modernització de l’Administració

 • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
 • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
 • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
 • Implantació de la xarxa sense fils municipal: Wi-Fi.
 • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
 • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
 • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.