Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Anunci Ajuntament d’Oliva licitació contractació de les obres “Millora camins i vials Oliva 2016-2017” (termini presentació proposicions fins el 22 de març de 2017)

Les ofertes es presentaran a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el B.O.P.V. i fins les 14.00 hores del dia 22 de març de 2017. Consulta el projecte en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/s/q5lveudzp98slxt/Proyecto%20obras%20caminos%20%20viales%202016-2017.pdf?dl=0

Anuncio del Ayuntamiento de Oliva por el que se convoca licitación pública de los servicios de asistencia técnica en la gestión tributaria, recaudatoria, censal e inspectora del Ayuntamiento de Oliva

Remitido anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea el 21/10/2016 Fecha límite de presentación de ofertas el 07/12/2016, en el Ayuntamiento de Oliva, – Registro de entrada de documentos- APERTURA SOBRE 3- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA- ACTO PÚBLICO- MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA DE COMISIONES DE…

Procediment de pública concurrència de les autoritzacions demanials per a l’explotació d’instal·lacions temporals en domini públic marítim-terrestre en les platges d’Oliva, Temporada 2016 (termini finalitzat)

El termini de presentació de pliques finalitza a les 14.00 hores del proper dilluns 4 de juliol de 2016. La documentació que pots consultar és la següent: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS ANNEXE I DEL PLEC (autorització de la Demarcació de Costas per a 2016) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ANUNCI DE LICITACIÓ RECTIFICACIÓ ERRORS PLEC…

Anunci licitació contractació subministrament adquisició màquina retrocargadora (termini finalitzat)

Consulta l’anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre licitació per a la contractació subministrament adquisició màquina retrocargadora/retroexcavadora destinada a la Brigada d’Obres i Serveis (termini presentació sol·licituds fins 30 novembre 2015). Consulta els següents documents: Anunci de licitació Anunci de licitació publicat al BOPV Plec de clàussules Tècniques  Plec de clàussules Administratives. Anunci contractació