Estat de despeses i d’ingressos de l’exercici 2016. Aprovació 15 de juny de 2016

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Despeses de personal 11.357.400,00
CAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveis 7.112.100,00
CAPÍTOL III Despeses financeres 155.000,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.021.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI Inversions reals 814.500,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 0
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers 0
CAPÍTOL IX Variació de passius financers 1.140.000,00
TOTAL DESPESES 21.600.000,00

ESTAT D’INGRESSOS

A)OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Impostos directes 12.141.500,00
CAPÍTOL II Impostos indirectes 250.000,00
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 2.911.300,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 5.465.200,00
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 82.000,00
CAPÍTOL VI Alienació inversions reals 0,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers 0,00
CAPÍTOL IX Variacions de passius financers 750.000,00
TOTAL INGRESSOS 21.600.000,00

 

TOTAL INGRESSOS: 21.600.000,00 €
TOTAL DESPESES: 21.600.000,00 €