Funcions

Corresponen als tinents d’alcalde, amb independència de la seua condició de membres de la Junta de Govern Local i del Ple de l’Ajuntament, les funcions següents:

a) Substituir accidentalment l’alcalde en la totalitat de les seues funcions, per l’orde del seu nomenament, en casos d’absència, malaltia o impediment. En aquests supòsits la substitució es produirà automàticament i, quan supere les vint-i-quatre hores, l’alcalde dictarà amb caràcter preceptiu resolució expressa. No obstant això, quan per causa imprevista li haja resultat impossible atorgar la resolució, el substituirà en la totalitat de les seues funcions el tinent d’alcalde que hi corresponga, donant compte a la resta de la corporació.

b) Presidir, per l’orde del seu nomenament, les funcions atribuïdes a l’alcalde en els supòsits de vacants en l’alcaldia per renúncia del seu titular, mort o sentència ferma, fins que en prenga possessió el nou alcalde.

c) Exercir la direcció, coordinació i gestió de les matèries pròpies de l’àrea en les atribucions que l’alcalde els haja delegat genèricament.

d) Substituir l’alcalde en actes concrets quan expressament aquest així ho dispose, encara que es tracte de l’exercici d’atribucions no delegables o quan per imperatiu legal tinguen l’obligació d’abstenir-se d’intervenir.

Qui són

Primer  Alejandro Salort Rubio (delegat de San Fernando, Bassetes i Deveses)
Segon  José Salazar Cuadrado (delegat de Sant Pere i Font Salada)
Tercer  Vicent Canet Llidó (delegat de Tossal Gros, Bellavista i Panorama II)
Quart  Yolanda Pastor Bolo
Cinqué
Sisé  Mireia Francesca Morera Alemany (delegada de Terranova)
Seté