L’objectiu d’aquesta comissió és estudiar, coordinar i avaluar els sistemes de finançament i els sistemes de control de la despesa de l’ens local mitjançant les accions legals establertes.

El seu àmbit és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació de les següents activitats i matèries:

  • Pressupostos i les bases d’execució
  • Plans economicofinancers
  • Propostes financeres
  • Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir
  • Recaptació voluntària i executiva
  • Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria
  • Inventari del patrimoni municipal
  • Ordenances fiscals municipals
  • Aprovació de subvencions i convenis
  • Ingressos i despeses

MEMBRES