Delegació de Benestar Social

 • Proposar ajudes en l’àmbit competencial que li corresponga amb els recursos disponibles.
 • Planificar i organitzar el voluntariat social.
 • Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
 • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
 • Planificar, organitzar i atorgar ajudes socials.
 • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades.
 • Congeniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
 • Coordinar els centres socials.
 • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
 • Impulsar convenis amb els col·lectius de persones amb diversitat funcional.
 • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
 • Vetllar per la protecció dels menors.
 • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
 • Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
 • Supervisar el Full informatiu dels recursos socials de l’ajuntament.
 • Planificar i gestionar la teleassistència.
 • Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
 • Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament amb finalitat social
 • Representar a l’administració local en aquest organisme.
 • Coordinar les demandes de la població amb els recursos de la Creu Roja.
 • Coordinar els diferents Consells relacionats amb la Delegació.

Delegació de Joventut

 • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
 • Gestionar el Casal Jove.
 • Proposar millores d’infraestructura juvenil.
 • Foment de l’associacionisme juvenil.
 • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
 • Promoció del Consell Local de Joventut.
 • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.