Obres i Serveis

 • Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural.
 • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
 • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Cementeri, recollida de fems, depuradora, neteja viària, enllumenat públic.
 • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge i infraestructura urbana i rural de domini públic.
 • Proposar la compra de béns mobles per a la seua utilització en les oficines i dependències municipals.
 • Controlar les prestacions derivades dels contractes.
 • Proposar l’adquisició d’uniformes.
 • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 • Planificar la necessitat de recanvis, combustibles i materials auxiliars.
 • Proposar la ubicació d’abocadors en col·laboració amb les àrees d’urbanisme i medi ambient.
 • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 • Supervisió de l’actuació del regidor de Serveis Públics

Planejament Urbanístic

 • Dirigir la revisió del PGOU.
 • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
 • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
 • Impulsar l’execució de les grans infraestructures viàries, competència d’altres administracions, segons els acords dels òrgans municipals competents.
 • Promoure les actuacions urbanístiques.
 • Proposta de convenis urbanístics.
 • Planificar i coordinar els Recursos Humans vinculats al departament d’urbanisme.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Esports

 • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
 • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos
 • Supervisar les instal·lacions esportives.
 • Proposar les millores d’infraestructura que requerisquen les instal·lacions esportives.
 • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 • Coordinar-se amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 • Fomentar l’associacionisme esportiu.
 • Potenciar els esports autòctons.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.