Cultura, Música i Biblioteques

 • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
 • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
 • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
 • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
 • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
 • Coordinar les escoles de música.
 • Proposar la denominació de carrers i places.
 • Proposar protocols, honors i distincions.
 • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
 • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
 • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
 • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
 • Gestió d’espais culturals.
 • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
 • Planificació i creació de noves biblioteques.
 • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Museus i Patrimoni Artístic

 • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
 • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
 • Planificació del Servei d’arqueologia.
 • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
 • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Comunicació i Informació a la Ciutadania

 • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
 • Disseny i planificació de campanyes institucionals.
 • Disseny i planificació de campanyes informatives.
 • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
 • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
 • Elaboració de notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació.
 • Suport i assessorament d’entitats en material de difusió.
 • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
 • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
 • Organització de rodes de premsa.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Retribucions

Viatges en vehicle oficial

L’Ajuntament d’Oliva disposa d’un vehicle model Ford Mondeo, adquirit en 2001. La Corporació Municipal fa ús d’ell exclusivament per a desplaçar-se a altres administracions a realitzar gestions públiques (Conselleries, Diputació, Ministeris…).

Viatges realitzats al llarg del present mandat corporatiu

 • 4 de setembre de 2015: CulturArts Generalitat. Reunió amb la Direcció General del Circuit CulturArts per a la cogestió de la programació escènica, musical i audiovisual