Serveis Públics

  • Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
  • Cementeri
  • Recollida de fem, supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i seguiment de la concessionària.
  • Neteja viària així com el control i seguiment de la concessionària.

Agricultura

  • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
  • Presidir el Consell Local Agrari
  • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
  • Gestió del magatzem d’usos agrícoles
  • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.