Activitats

Vigilar i informar pel compliment de la normativa en matèria d’activitats.

 • Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions d’activitats.
 • Gestió i supervisió de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública en matèria d’activitats.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències d’activitats.
 • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats industrials.
 • Proposar la ubicació d’indústries fora de les zones de residència, en col·laboració amb l’àrea d’urbanisme.
 • Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions, en tots els sectors, en especial interés en indústries de caràcter agroalimentari i de manufactura.
 • Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Medi ambient i Cicle integral de l’aigua

 • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 • Coordinació del voluntariat ecològic.
 • Propostes per a les zones protegides.
 • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
 • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
 • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Turisme.
 • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
 • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
 • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
 • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 • Gestionar l’abastiment d’aigua en jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
 • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
 • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
 • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Delegació de Salut Pública

 • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 • Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 • Vigilar la salubritat general de les aigües.
 • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
 • Control dels indicadors de Salut Comunitària
 • Control del servei de la Canera.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Modernització de l’Administració

 • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
 • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
 • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
 • Implantació de la xarxa sense fils municipal: Wi-Fi.
 • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
 • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
 • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Agricultura

 • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 • Presidir el Consell Local Agrari
 • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
 • Gestió del magatzem d’usos agrícoles
 • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Currículum vitae

zzzzzzzzzzzz

Declaració patrimoni

oooooooooo

Declaració IRPF

pppppppp

Retribucions

Imma Ibiza té una retribució de xxxxx euros bruts per any, segons l’acord adoptat pel Ple de data 2 de juliol de 2015. La retribució neta és de xxxxx euros per any.