Comerç, Mercats i Consum

 • Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Comerç i Mercats.
 • Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
 • Coordinació amb les associacions de comerciants.
 • Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
 • Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
 • Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
 • Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
 • Controlar els Serveis d’ORA.
 • AFIC
 • Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
 • Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Consum.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Festes

 • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
 • Potenciar les festes locals.
 • Proposar els dies de festa local.
 • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
 • Organitzar esdeveniments festius singulars.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.