Ocupació-Empresa i Esports

 • Llicències i permisos del personal.
 • Reconeixement de serveis.
 • Situacions administratives i jubilacions.
 • Règim disciplinari.
 • Selecció i provisió de llocs de treball.
 • Negociació col·lectiva.
 • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
 • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
 • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
 • Dirigir i gestionar cursos de formació.
 • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
 • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
 • Supervisar les instal·lacions esportives.
 • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
 • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 • Fomentar l’associacionisme esportiu.
 • Potenciar els esports autòctons.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.