Gestió i Disciplina Urbanística

 • La direcció, gestió i proposta de direcció en matèria de Gestió urbanística.
 • Disciplina urbanística:
  • Expedients sancionadors per infracció urbanística.
  • Conservació i rehabilitació d’immobles.
  • Protecció i restauració de la legalitat urbanística.
 • Llicències urbanístiques.
 • Patrimoni municipal del sòl.
 • Control i seguiment d’execució d’urbanitzacions.
 • Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Hisenda i Patrimoni

 • Gestió pressupostària.
 • Comptes municipals.
 • Hisenda i gestió tributària.
 • Patrimoni i Inventari de Béns.
 • Adquisició i alineació de béns.
 • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
 • Formes d’utilització de béns de domini públic.
 • Cessió de béns.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.