Gestió i Disciplina Urbanística

 • La direcció, gestió i proposta de direcció en matèria de Gestió urbanística.
 • Disciplina urbanística:
  • Expedients sancionadors per infracció urbanística.
  • Conservació i rehabilitació d’immobles.
  • Protecció i restauració de la legalitat urbanística.
 • Llicències urbanístiques.
 • Patrimoni municipal del sòl.
 • Control i seguiment d’execució d’urbanitzacions.
 • Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Hisenda i Patrimoni

 • Gestió pressupostària.
 • Comptes municipals.
 • Hisenda i gestió tributària.
 • Patrimoni i Inventari de Béns.
 • Adquisició i alineació de béns.
 • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
 • Formes d’utilització de béns de domini públic.
 • Cessió de béns.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Ordenació del territori

 • Pla General i normes urbanístiques
 • Disciplina urbanística
 • Plans de conservació del casc antic
 • Rehabilitació d’habitatges
 • Foment de la construcció d’habitatges de protecció oficial
 • Espais verds
 • Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental
 • Conservació del patrimoni històric-artístic
 • Servei d’arqueologia
 • Aigua potable
 • Aigües residuals
 • Clavegueram
 • Serveis d’ús públic: cementeri, recollida de fems i andròmines, depuradora, neteja viària, protectora d’animals.
 • Manteniment de centres docents públics
 • Agressions al medi ambient
 • Programes de protecció d’espais d’interés mediambiental i de recuperació d’espais degradats
 • Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus