Participació Ciutadana, Dona i Gent gran

 • Impulsar la formació d’associacions.
 • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
 • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
 • Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
 • Impulsar un pacte cívic.
 • Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
 • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
 • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
 • Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
 • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits socials, culturals i polítics.
 • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
 • Coordinació amb les associacions de dones existents.
 • Organització dels actes del Dia de la Dona i de la Gent Gran.
 • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
 • Coordinar les associacions de jubilats
 • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
 • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran.
 • Jubilació activa.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Educació

 • Promoure i planificar l’EPA.
 • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
 • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
 • Planificar i coordinar la promoció lingüística.
 • Proposar accions encaminades a la integració lingüística dels immigrants
 • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
 • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
 • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
 • Gestionar el transport escolar.
 • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
 • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
 • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
 • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
 • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
 • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.