Al document adjunt podreu trobar la proposta d’ordenança d’activitats econòmiques adaptada a la Llei 6/2014 de 25 de juliol de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats.

https://oliva.es/wp-content/uploads/2017/07/Propuesta-Ordenanza-ACTIVIDADES-15-05-2017

 

Esborrany Reglament Participació Ciutadana

 

La regidoria d’Hisenda proposa la modificació de les segúents ordenances fiscals i es disposa d’una audiència pública de 20 dies hàbils per a la seua consulta:

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERÌA TRIBUTÀRIA LOCAL

ORDENANÇA IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA LLICENCIA D’ACTIVITATS