Aquests són els últims avisos que hem publicat en la web Gestió Integrada de Plagues de Cítrics del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l’IVIA.

  1. Control biològic de Trioza erytreae – En l’última publicació corresponent al mes de maig (nº319) de la revista de PHYTOMA, es presenten els primers resultats obtinguts en camp després de l’alliberament del parasitoide Tamarixia dryi.En aquest treball han col·laborat grups d’investigació de l’Institut Canari d’Investigacions Agràries (ICIA) i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Resum de l’article: El psílido africà dels cítrics Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae) és un dels dos principals vectors dels bacteris que produeixen el huanglongbing o greening, una malaltia incurable dels cítrics. Aquest vector està present a les Illes Canàries des de 2002 i en la península ibèrica (Galícia i Portugal) des de finals de 2014, sense que s’haja detectat el bacteri. En 2017 es va iniciar un programa de control biològic clàssic per a introduir i alliberar el parasitoide Tamarixia dryi (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) amb la finalitat de millorar el control del psílido. En aquest article es presenten els primers resultats obtinguts en camp després de l’alliberament del parasitoide a les Illes Canàries. El parasitoide es va alliberar de manera experimental en la localitat de Vall de Guerra a l’illa de Tenerife en la primavera de 2018. Els mostrejos realitzats pel Servei de Sanitat Vegetal del Govern Canari mostren que T. dryi es va dispersar ràpidament per tota l’illa de Tenerife, així com per les illes veïnes de Gran Canària, La Palma, La Gomera i El Hierro. En aquest article es repassen algunes de les característiques d’aquest parasitoide i com el seu alliberament ha afectat T. erytreae a les Illes Canàries.

_______________________________________________________________________________

  1. LA PREVENCIÓ COM A ESTRATÈGIA PER A FER FRONT Al “HLB” – Adult Trioza erytreaeEl Huanglongbing (HLB), o greening dels cítrics és una malaltia bacteriana, transmesa pels psílidos Trioza erytreae i Diaphorina citri, que constitueix, actualment, la major amenaça per a la producció citrícola mundial. La detecció de Trioza erytreae a Galícia i Portugal ha posat en escac al sector citrícola espanyol. En l’actualitat, diversos projectes d’investigació, en els quals participa l’IVIA, estan estudiant com minimitzar l’impacte del HLB i millorar la gestió de les poblacions dels seus vectors. No obstant això, en el cas particular de la citricultura mediterrània, la prevenció i la contenció continuen sent les eines prioritàries per a evitar la dispersió de Tryoza erytreae i l’entrada de Diaphorina citri. El Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l’IVIA treballa actualment en set línies de prevenció: Millora dels mètodes de detecció del HLBElaboración de mapes de risc, tant de l’H LB com dels seus vectors, estudis genètics de les poblacions de vectors de risc del moviment de fruita entre zones, mètodes físics d’exclusió, control biològic preventiu, control biològic clàssic. En l’últim número publicat de la revista Vida Rural es donen a conéixer els primers resultats del treball que estem desenvolupant, en aquest sentit, amb el finançament del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (INIA E-RTA RTA2015-00005-C06), el programa d’Investigació i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea (No. 727459 “Insect-born prokaryote-associated diseases in tropical and subtropical perennial crops “- TROPICSAFE) i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) (IVIA-51902 i IVIA-51916).

Butlletí d’Avisos núm. 7, abril 2020, residus en cítrics

Aquests són els últims avisos que hem publicat en la web Gestió Integrada de Plagues de Cítrics del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l’IVIA.

Nou reglament de producció integrada:
El passat 16 d’abril de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el nou reglament de producció integrada de cítrics. La norma tècnica vigent en la Comunitat Valenciana sobre producció integrada en cítrics va ser establida per la Resolució de 12 de març de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. L’experiència adquirida i alguns canvis normatius sobre productes fitosanitaris, va aconsellar fer diverses revisions i modificacions que han donat lloc a l’existència de diverses resolucions que dificulten el seu maneig i execució pel que s’ha considerat l’actualització del reglament de manera integral.

  •  2. Seguiment poll roig de Califòrnia (1a generació)
    Dins del Pla de Vigilància de Cítrics per a aquesta campanya i com en anys anteriors, li enviem les dades del seguiment del Poll roig de Califòrnia que hem obtingut.El màxim de formes sensibles (N1+N2) és l’òptim per a la realització d’un tractament fitosanitari.  Aquest moment és predictible si se segueix l’evolució de tres variables: l’evolució dels estadis del poll roig de Califòrnia en una determinada parcel·la, el nombre de mascles de poll roig de Califòrnia capturats en aqueixa mateixa parcel·la i la mitjana de les integrals tèrmiques per a aquesta espècie dels municipis més pròxims. La  evolució  de  els  percentatges  dels estadis del poll roig de Califòrnia ajuda a la determinació del moment òptim de tractament (N1+N2). El nombre de captures de mascles  ajuda a detectar el moment màxim de vol i el temps transcorregut entre aquest vol i la següent generació dependrà de la temperatura, i per tant, de l’evolució de la integral tèrmica. La  Integral  Tèrmica  indica  el  nombre  de  graus acumulats des de  el 1  de  gener de l’any en vigor, que   superen    la    temperatura   llindar     de    desenvolupament    (per a    Aonidiella   aurantii = 11,7 °C);  es   expressa  com a  graus-dia,  els   quals   es  obtenen  com  la  diferència entre  la  temperatura   mitjana  i  la temperatura llindar  sempre que aquesta  última se supere i sent el valor  zero  quan la temperatura  mitjana siga menor que la llindar.A continuació es mostra la situació actualitzada del poll roig de Califòrnia en diverses localitzacions representatives de la superfície citrícola de la Comunitat Valenciana. Per a això s’ha representat en cadascuna de les localitzacions:

    1. La  evolució  de  els  percentatges  dels estadis del poll roig de Califòrnia.

    2. La Integral  tèrmica per a A. aurantii com a mitjana  de les obtingudes  en  les  Estacions Agroclimáticas més pròximes a la parcel·la de seguiment d’estadis proporcionats  pel Servei de Tecnologia de el  Reg de la Conselleria