La delegació d’Ocupació i Empresa, a través de l’Agència de Desenvolupament Local d’Oliva, ús informa al voltant d’ajudes i subvencions a les que vos podeu acollir.

 

1 .- Procediment per a la concessió d’ajudes directes a través de la sol·licitud única.

Objecte del tràmit

Es convoquen les ajudes que recull l’article 1 de l’Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d’ara en avant Ordre 5/2015), i en concret les següents:
1. El pagament bàsic als agricultors, segons el que estableixen l’article 13 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres
règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (en avant Reial decret 1075/2014, de 19 desembre).
2. Un pagament per als agricultors que apliquen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, segons el que estableixen l’article 17 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
3. Un pagament complementari per als joves agricultors que comencen la seua activitat agrícola, segons el que estableixen l’article 25 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
4. Un règim d’ajuda associada voluntària relatiu als cultius següents:
– Arròs, segons el que estableixen l’article 30 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Cultius proteics segons el que estableixen l’article 34 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Fruits de corfa i les garrofes, segons el que estableixen l’article 38 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Llegums de qualitat, segons el que estableixen l’article 41 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Remolatxa sucrera, segons el que estableixen l’article 45 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Tomaca per a indústria segons el que estableixen l’article 48 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Pagament específic al cultiu del cotó segons el que estableixen l’article 53 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
5. Un règim d’ajuda associada voluntària relatiu als sectors ramaders següents, d’acord amb el que estableixen els articles 58 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
– Ajuda associada per a les explotacions que mantinguen vaques alletants.
– Ajuda associada per a les explotacions de boví d’enceball.
– Ajuda associada per a les explotacions de boví de llet.
– Ajuda associada per a les explotacions d’oví.
– Ajuda associada per a les explotacions de caprí.
– Ajuda associada per als ramaders de boví de llet que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic.
– Ajuda associada per als ramaders de boví d’enceball que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic.
-Ajuda associada per als ramaders d’oví i caprí que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic.
6. Un règim simplificat per als petits agricultors, segons el que estableixen l’article 86 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Els agricultors titulars d’una explotació agraria.

2.-Procediment per a la concessió d’ajudes al desenvolupament rural mitjançant la sol·licitud única.Objecte del tràmit

Es convoquen les ajudes que es recullen en l’article 1 de l’Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d’ara en avant, Ordre 5/2015), i en concret les següents:

– Sol·licitud d’ajudes als agricultors amb explotacions agràries en zones de muntanya o altres zones amb limitacions naturals, que es recullen en l’Ordre 6/2015, de 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d’ara en avant, Ordre 6/2015).

– Sol·licituds d’incorporació al règim, respecte de l’operació de conversió a pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica, que es recull en l’Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d’ara en avant, Ordre 7/2015).

– Sol·licituds de pagament anual per a l’any 2018 de les ajudes que es recullen en l’Ordre 7/2015 i en l’Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d’ara en avant, Ordre 8/2015):

a) Ajudes d’agroambient i clima.
b) Ajuda a l’agricultura ecològica.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Els agricultors titulars d’una explotació agrària.

3.-TECG – Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats d’informació i promoció realitzades per grups de persones productores en el mercat interior. Es tracta d’ajudes destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris. Aquestes activitats ressaltaran les característiques o els avantatges específics dels productes en qüestió, especialment la qualitat, els mètodes de producció específics, les estrictes normes d’aplicació i el respecte del medi ambient vinculats al programa de qualitat, i podran incloure la divulgació de coneixements científics i tècnics sobre aquests productes.

Són subvencionables les actuacions desenvolupades en matèria d’informació i promoció, destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris, inclosos en el marc de programes de qualitat diferenciada. En concret, les actuacions subvencionables podran ser les següents:
a) Campanyes de promoció genèriques.
b) Campanyes de publicitat genèriques a través dels diversos canals de comunicació o en els punts de venda.
c) Elaboració de material divulgatiu i promocional.
d) Elaboració i publicació de dossiers i monogràfics sobre aliments de qualitat.
e) Realització de jornades tècniques.
f) Accions de relacions públiques i missions comercials.
g) Accions de promoció per a l’organització o participació en fires o exposicions.
h) Estudis orientats a la millora de la promoció.

No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

– La promoció de marques comercials.
– La promoció i publicitat fora del mercat interior.
– Les activitats que induïsquen el consumidor a comprar un producte pel seu origen particular, excepte en els casos dels productes regulats pel règim de qualitat establit pel Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i els regulats pel Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. No obstant això, podrà indicar-se l’origen d’un producte sempre que tal indicació quede subordinada al missatge principal.
-Les activitats d’informació i promoció subvencionades a l’empara del Reglament (CE) núm. 2826/2000 del Consell, de 19 de desembre de 2000, sobre accions d’informació i de promoció dels productes agrícoles en el mercat interior.
– Els programes que tinguen com a única finalitat garantir un control més estricte del compliment de les normes obligatòries d’acord amb la normativa comunitària o legislació nacional o autonòmica.
– Tampoc es consideraran subvencionables els impostos recuperables.
– No seran subvencionables les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulga aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l’enllaç que hi ha al final del document.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Els grups de persones productores que duguen a terme activitats d’informació i promoció en el mercat interior d’algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat. És a dir, els consells reguladors i les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen persones productores implicades en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides, agricultura de muntanya i marques CV).

4.-TECG – Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través de la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

Són subvencionables els costos fixos satisfets per part de les persones agricultores o les organitzacions de persones agricultores als organismes de control autoritzats, ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

En concret els costos elegibles seran els següents:
a) Els costos ocasionats per la inscripció en un règim de qualitat de productes subvencionats.
b) La quota anual de participació en un règim de qualitat de productes subvencionats.
c) El cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim: inspecció de camp, control documental, analítica, etc.

No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

– Els costos interns o d’autocontrol.
– Els impostos recuperables.
– Les actuacions ja efectuades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l’enllaç que apareix al final del document.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Persones agricultores i agrupacions de persones agricultores que s’inscriguen per primera vegada en alguna de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat.