PERÍODES DE COBRAMENT*

PRIMER PERÍODE

 

Taxa del Fem
IBI Urbana
IBI Rústica
Guals
Quioscs

No domiciliats
De l’1 d’abril fins al 15 de juny

Domiciliats

Càrrec en compte el 02/05/2018
Sol·licitar domiciliació fins el 20 de març de 2018

 

 

SEGON PERÍODE

Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

No domiciliats
De l’1 de setembre fins al 31 d´octubre

Domiciliats

Càrrec en compte el 01/10/2018
Sol·licitar fins el 21 d’agost de 2018

 

FORMES DE PAGAMENT

INGRÉS DE REBUTS EN OFICINA
En les següents entitats col·laboradores:

Caixabank

BBVA

Banco Santander

Caixa Popular

I pel servici BS Online de Banco Sabadell

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

La domiciliació ha de tramitar-se abans de començar el període de cobrament. Si es presenta amb posterioritat, els beneficis es gaudiran en els exercicis posteriors.

Avantatges de la domiciliació bancària:

Si domicilia els seus rebuts s’evitarà molèsties. A més, gaudirà dels següents avantatges:

– Bonificació en el rebut del 3%.
– En l’IBI, a més, obtindrà un fraccionament automàtic: el 50% del rebut no el pagarà fins al mes d’octubre (per a rebuts de més de 200 €).

 

El càrrec en compte dels rebuts domiciliats es realitzarà a principis de maig, per a la primera voluntària, i a principis d’octubre, per a la segona voluntària.

Primera voluntària: 02/05/2018

Segona voluntària i segon càrreg d’IBI: 01/10/2018

DOCUMENTS DE PAGAMENT

L’Ajuntament remetrà als domicilis els diferents rebuts dels tributs.
En cas de pèrdua o no recepció pot sol·licitar copia per teléfon o e-mail.

 

PLA PERSONAL DE PAGAMENT

És un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics, a compte del deute anual estimat.

Requisits:

  1. No tindre cap deute pendent en executiva amb l´administració municipal.
  2. L´import total anual del deute tributari en voluntaria ha de ser superior a 300 euros.

La sol·licitud s´haurà de presentar ABANS de l´1 de desembre de l´exercici anterior a que es referix al petició. No farà falta renovar la solicitud en anys posteriors, s’entendrà prorrogat fins que es comunique la sol·licitud de baixa.

 

Per a més informació:

Ajuntament d’Oliva
Gestió Tributària i Recaptació
Adreça: Avd. Valencia, 2 Baix
Horari d´atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous de 16:00 a 18:30 h
Telèfon: 962 963 166 de 08h a 20h.
email: [email protected]