QUÈ ÉS EL PPP?

S’ha elaborat un pla de pagaments individual per a tots els impostos municipals, així podreu pagar-los al vostre ritme.
És un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte del la suma total dels rebuts dels impostos i taxes municipals.

IBI
IVTM
IAE
Taxa per aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles
Taxa per la retirada i eliminació de residus sòlids urbans

S’efectuarà una estimació de l’import de les quotes a pagar en cada fracció. En l’última quota es calcularà la diferència entre els rebuts corresponents a l’exercici i les quantitats abonades anteriorment.

TIPUS DE PLA PERSONALITZAT

Hi ha tres tipus de periodicitat de pagament:

1.BIMESTRAL: Consistirà en 6 quotes que es cobraran els dies 5 dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i novembre.

2.TRIMESTRAL: Consistirà en 4 quotes que es cobraran els dies 5 dels mesos de febrer, maig, agost i novembre.

3.ANUAL: Consistirà en una quota única que es cobrarà el 5 de juny.

COM EM PUC ACOLLIR AL PLA?

Presentant una sol·licitud abans de l’1 de desembre de l’exercici anterior.
En aquesta has d’escollir el tipus de periodicitat de pagament i els rebuts que vols incloure-hi.
A partir d’aquest moment quedaràs adherit al Pla Personalitzat de Pagament en les condicions sol·licitades (llevat que l’Administració Tributària et comunique la denegació per incompliment dels requisits).

QUI POT ADHERIR-SE?

Qualsevol ciutadà que no tinga cap deute pendent en executiva amb l’Administració Municipal.

Per a poder acollir-se al PPP s’ha de domiciliar el pagament de les quotes en un únic compte.

A més, l’import de la suma anual del tributs i taxes ha de ser superior a 300 euros.
Aquest import es calcularà prenent com a referència les dades de l’exercici anterior.