Serveis Socials

Els Serveis socials constitueixen el punt d’accés immediat i el lligam més pròxim al ciutadà.

És un Servei  municipal , públic i gratuït, l’objectiu del qual és l’atenció integral de la nostra població.

La Regidoria de Benestar Social abraça totes les àrees i temàtiques d’interés social municipal, tot centrant- se principalment en la informació, atenció i intervenció a:

 • Discapacitats
 • Tercera Edat
 • Dona
 • Menors
 • Familia
 • Migrants
 • Dependència

Centres d’atenció

CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT:

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Informació i atenció general a través de l’auxiliar administratiu: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

 


Mostra un mapa més gran

CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC:

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

Informació general: de dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 h.

 


Mostra un mapa més gran

CENTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Informació general: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 h.

 


Mostra un mapa més gran

Discapacitats

La discapacitat cognitiva i/o sensorial és la impossibilitat o la dificultat de la persona que presenta un trastorn físic o mental per al desenvolupament normal de la seua activitat.

Les iniciatives que promou el Departament de Benestar Social  no només s’orienten a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, sinó que tenen com a objectiu llur plena integració en l’activitat política, social, econòmica i cultural.

Prestacions:

1.- Sol·licitud del Grau de Minusvalidesa

La qualificació del grau de minusvalidesa permet l’accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.

S’entén per minusvalidesa la situació que, a causa d’una deficiència en la seua interacció amb l’entorn, pateix qualsevol restricció o impediment en la capacitat de realitzar una activitat que es considera normal per a l’ésser humà, genera una situació de desavantatge per a la persona en la mesura que limita o impedeix el compliment d’una o diverses funcions dins de la societat a què pertany, tenint reconeguda la condició de persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% per l’òrgan competent en matèria de valoració de discapacitat.

On es tramita:

Centre de Salut. Cita prèvia amb la Treballadora Social

C/ Historiador Bernardí Llorca  S/N  Tel: 96 296 71 00

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

2.- Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal

Són mesures dirigides a facilitar l’autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

Requisits:

 • Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o haver sol·licitat la situació de dependència.
 • Estar empadronat al municipi.
 • Ser menor de 65 anys.
 • Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació amb l’entorn.
 • No haver obtingut ajuda pel mateix concepte en els últims 5 anys.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: Varia cada any; aprox. gener i/o febrer de l’any en curs.

3.- Pensions No Contributives d’Invalidesa

Dirigides a qualsevol persona que no ha cotitzat a la Seguretat Social, o ha cotitzat de forma insuficient, i no té recursos econòmics.

Requisits:

 • Tindre 18 o més anys i menys de 65 anys, i arribar a una minusvalidesa en grau igual o superior al 65%.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

Complement de LLoguer per a Titulars de PNC

Es tracta d’un complement de pensió dirigit als pensionistes amb la modalitat no contributiva que acrediten que no tenen vivenda en propietat i que resideixen habitualment en una vivenda de lloguer. El complement consisteix en un pagament únic  anual. Per poder beneficiar-se’n de la prestació, l’arrendador de la vivenda no pot tindre cap vincle de parentiu amb la persona sol·licitant.

4.- Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

És un document que acredita al seu titular per a utilitzar els aparcaments reservats i gaudir dels drets sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda. Són els ajuntaments, mitjançant ordenances reguladores, els que estableixen les circumstàncies i requisits per a tenir-ne accés.

El model de la targeta és únic per a la Unió Europea per això la seua validesa s’estén a tots els municipis de València, a tot el territori espanyol i als estats membres.

Poden ser titulars de la targeta aquelles persones que, residint a València, reunisquen els següents requisits:

 • Empadronament: Estar empadronat al municipi.
 • Edat: Tenir una edat superior a 3 anys.
 • Condició de minusvalidesa: Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid, emesa pel Centre de Diagnòstic i Orientació depenent de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.
 • Mobilitat reduïda: Tenir greus dificultats en la seua mobilitat que li impedisquen la utilització de transports públics. La determinació d’aquest fet es fixarà a través de l’aplicació del barem que, com a annex III s’inclou en el Reial Decret 1.971/1999 de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE de 26 de gener de 2000), mitjançant dictamen emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació dependent de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.

 Com s’ha d’utilitzar?

 • És estrictament personal i intransferible.
 • Només es pot utilitzar si el titular és conductor del vehicle o quan hi és transportat.
 • S’ha de col·locar sobre el tauler d’instruments de l’automòbil (parabrisa davanter), de manera que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle i exposar-se per al control, si l’autoritat competent així ho requerira.
 • El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la policia municipal en la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
 • En el supòsit d’incompliment de les condicions d’ús, prèviament verificat per agents municipals o de l’autoritat competent, podrà produir-se la cancel·lació de l’ús de la targeta, a través del pertinent procediment contradictori.

On aparcar?

El vehicle que condueix i/o transporta el titular de la targeta es pot aparcar sempre en aquells llocs que estan degudament senyalitzats amb el símbol internacional corresponent a persones amb minusvalidesa (cadira de rodes) i que, per aquest motiu estan reservats per als titulars de la targeta d’estacionament.

Cada municipi pot tenir establerts altres avantatges específics i discrecionals, relatius a estacionaments en la via pública. L’interessat s’haurà d’informar a l’ajuntament per a poder beneficiar-se’n dels avantatges.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

5.- Reserva  especial d’Estacionament per a persones amb mobilitat  reduïda: plaça personalitzada.

Els titulars de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda , usuaris de vehicle de la seua propietat o d’un membre de la unitat de convivència, podran disposar d’una plaça d’estacionament reservada, degudament senyalitzada en el lloc més pròxim al domicili.

Requisits:

 • Estar empadronat a Oliva.
 • Si el conductor és la persona discapacitada, el grau de minusvalidesa definitiva haurà de ser igual o superior al 66% i la puntuació del barem de mobilitat serà igual o superior a 7 punts.
 • Si no condueix la persona discapacitada, a més del requisits anteriors, huarà de tindre valoració positiva de la necessitat d’assistència de tercera persona amb caràcter definitiu.

 On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 Termini de sol·licitud: durant tot l’any

6.- Vivenda tutelada per a malalts mentals crònics

Llar funcional on conviuen en una vivenda normalitzada algunes persones autosuficients afectades per malalties mentals, per aconseguir un major grau d’autonomia personal i per evitar l’internament.

El pis tutelat té per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona que permet potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Els usuaris viuen amb la supervisió i el suport d’un equip professional que treballa per la seua plena integració en l’entorn comunitari normalitzat.

Té un alt grau de supervisió i la seua organització interna promou l’autogestió del grup de persones que viuen en un ambient familiar i normalitzat.

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

Centre d’Atenció Diürna per a Persones amb Discapacitat en situació de Dependència.

Són centres destinats a persones amb discapacitat en situació de dependència que per raons derivades de la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta o pèrdua de l’autonomia personal, intel·lectual o sensorial, necessiten de l’atenció d’una altra o altres persones per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat en situació de dependència, en qualsevol dels seus graus i nivells, que patesquen una greu pèrdua de les seues capacitats físiques, mentals o intel·lectuals, i necessiten d’ajuda per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Centre d’Atenció Residencial per a Persones amb Discapacitat en Situació de Dependència.

Centres Destinats a servir de vivenda comuna a persones amb discapacitat que tinguen reconeguda la situació de dependència en qualsevol dels seus graus i nivells, a les quals les seues necessitats suports, la seua situació intel·lectual o mental, afegida a la seua situació socio-familiar, dificulta la seua integració i permanència en el seu ambient familiar i comunitari i li ofereix els suports necessaris i l’assistència integral en totes les activitats de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat que tinguen reconeguda la situació de dependència, en qualsevol dels seus graus i nivells, amb autonomia limitada que per les seues dificultats d’integració i permanència en l’entorn familiar i comunitari, necessiten d’una alternativa a la llar.

Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat.

Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat intel·lectual, ocupació terapèutica per al seu ajust personal, tècniques professionals per a la seua integració laboral i activitats de convivència per a la seua integració social.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral que no poden integrar-se en un centre especial d’ocupació o empresa ordinària.

Centre de dia per a persones amb discapacitat.

Són centres destinats a l’organització de serveis específics de suport preventiu a persones amb discapacitat, oferta especialitzada de recursos i activitats de rehabilitació.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat greument afectats, amb edat compresa entre 16 i 65 anys i residents al País Valencià.

Residència per a persones amb discapacitat.

Són centres de convivència destinats a servir de vivenda estable i comuna a persones amb discapacitat que no poden satisfer les seues necessitats per altres mitjans.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat intel·lectual amb autonomia limitada i persones amb discapacitat intel·lectual i/o física amb afectació greu. Amb edats compreses entre 16 i 65 anys.

7.- Centre de dia de malalts mentals

Tercera Edat

El Departament de Serveis Socials, quant a l’atenció a les persones majors, continua impulsant diverses iniciatives destinades a millorar la situació social i personal dels nostres majors, millorar la seua qualitat de vida i promoure en definitiva el seu benestar.

Totes elles han estat dissenyades en funció de les preferències de la gent major, intentant adaptar-les al màxim a les seues necessitats i convertint aquesta població en la principal protagonista de l’activitat.

Prestacions

1.- Teleassistència Domiciliària

És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d’emergència, i amb només polsar un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.

El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any

Requisits:

 • Persones majors de 60 anys que viuen a soles i es troben en situació de risc, o matrimonis en què els dos membres presenten dificultats objectives.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini  de sol·licitud: durant tot l’any

2.- Servei d’Ajuda a Domicili

És un Servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, tot proporcionant-los atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència en el seu entorn habitual.

Objectius:

 • Afavorir la permanència dels grans al seu domicili i entorn sociofamiliar.
 • Atendre situacions de crisi personal i familiar.
 • Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l’usuari.
 • Donar suport a les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.
 • Afavorir l’usuari en el desenvolupament de capacitats personals i d’hàbits de vida adequats.
  • Persones majors dependents que viuen soles, i a les famílies de persones majors que desitgen romandre a les seues llars i necessiten ajuda per a poder oferir-los una atenció integral i de qualitat.

Requisits:

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

3.- Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI’S): Barreres Arquitectòniques

Es comprenen en esta tipologia totes aquelles ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en el mateix habitatge, o en l’edifici de l’ancià que n’obstaculitzen la mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Requisits:

 • Ser major de 60 anys.
 • Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
 • Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
 • Idoneïtat d’allò que s’ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

Anualment s’estableix un termini de sol·licitud en l’ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

4.- Menjar a Casa

Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, perquè s’entén que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

Requisits:

 • Tindre 65 anys o més.
 • Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen d’aquest treball.
 • Estar empadronat al municipi d’Oliva, entitat que ha formalitzat conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.
 • Necessitar el servei, acreditat mitjançant informe social o mèdic favorables.

Serveis:

El Servei consisteix en el lliurament diari en el domicili de l’usuari dels menjars de dilluns a divendres, tret dels dies festius de caràcter nacional o autonòmic.

El menú s’adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicació del metge.

Pagament:

L’ajuntament subvenciona el 50% del cost mensual, la resta el paga l’usuari.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

5.- Pensions No Contributives de Jubilació

Adreçades a qualsevol persona que no ha cotitzat a la Seguretat Social, o ha cotitzat de forma insuficient, i no té recursos econòmics.

Requisits:

Jubilació: tindre 65 o més anys.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

Complement de LLoguer  per a Titulars de PNC

Es tracta d’un complement de pensió dirigit als pensionistes amb la modalitat no contributiva que acrediten que no tenen vivenda en propietat i que resideixen habitualment en una vivenda de lloguer. El complement consisteix en un pagament únic anual. Per poder beneficiar-se d’aquesta prestació, l’arrendador de la vivenda no pot  tindre cap vincle de parentiu amb la persona sol·licitant.

6.- Vacances Socials

El programa de vacances socials es va posar en marxa amb la finalitat d’oferir a les persones grans que ho sol·liciten la possibilitat de gaudir d’uns dies de vacances en localitats turístiques de la costa del País Valencià.

Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una discapacitat igual o superior al 45%) aquelles persones majors de 60 anys, que complisquen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas.

Es tracta de proporcionar un període de vacances a les persones majors, alhora que es fomenta el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d’espais turístics del País Valencià.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia per recollida de sol·licituds

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

Anualment s’anuncia un termini de sol·licitud en l’Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

Termini de presentació: 18 de juny fins al 20 de juliol de 2013.

7.- Termalisme

Programa dirigit a persones grans per a la prevenció, rehabilitació i promoció integral, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida.

L’objectiu és oferir a les persones majors la possibilitat d’accedir a estacions termals que, a més de servir com una oportunitat immillorable de descans i de relacionar-se socialment, ofereixen teràpies específiques per a algunes patologies associades a l’edat.

Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, durant 8 dies (7 nits) i 6 dies de tractament termal i visita mèdica inicial i informe mèdic final als balnearis del País Valencià acollits al programa, i la resta de l’Estat espanyol.

Requisits:

 • Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una minusvalidesa) aquelles persones majors de 60 anys, que complesquen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas.
 • També podran participar les persones discapacitades majors de 60 anys, i en el cas que tinguen reconeguda una discapacitat superior al 65% podran dur una persona acompanyant perquè li ajude en les activitats de la vida quotidiana.
 • En el cas de cònjuges s’admet que un d’ells siga menor de 60 anys i major de 50.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

Anualment s’anuncia un termini de sol·licitud en l’Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

8.- No estigues sol per Nadal

Proporciona a aquelles persones majors que es troben soles, la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu.

El programa és totalment gratuït.

Requisits:

 • Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una minusvalidesa) aquelles persones majors de 60 anys, que compleixen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas.
 • En el cas de cònjuges s’admet que un d’ells siga menor de 60 anys i major de 50.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Model de sol·licitud:

Segons convocatòria cada any varia.

Targetes que autoritzen a obtenir descomptes en activitats culturals com el teatre, exposicions…

Beneficiaris:

 • Persones pensionistes a partir de 55 anys.
 • Cònjuges dels titulars de les cartilles de la seguretat social, que hi estiguen inclosos, sempre que complesquen les condicions expressades de l’edat.

On es tramita:

En el Centre Social de Sant Vicent. Horari tos els dies de 9.00 a 14.00 hores.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

10.- Targeta de Transport

Targetes que permeten obtindre un descompte en el transport interurbà.

Beneficiaris:

 • Persones pensionistes.
 • Persones que sense ser pensionistes tinguen complerts els 65 anys.

On es tramita:

En el Centre Social de Sant Vicent. Horari tos els dies de 9.00 a 14.00 hores.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

11.- Targeta del  Major

La Targeta del Major es posa en marxa amb la finalitat d’oferir a les persones majors que la sol·liciten, una sèrie d’avantatges i descomptes continguts en el Catàleg de Serveis.

Objectiu:

L’objectiu és facilitar a les persones majors titulars de la targeta l’accés a determinats avantatges o descomptes en compres o serveis. Aquestos avantatges i descomptes es divulgaran mitjançant del Catàleg que es facilitarà als usuaris de la Targeta i que també estarà a disposició dels usuaris en el web de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Requisits:

 • Tindre 65 anys complits
 • Acreditar la condició de pensionista si l’edat del sol·licitant està entre 60 i 65 anys.
 • Residir en algun dels municipis que conformen el País Valencià.

Serveis:

Tots aquells que consten en el Catàleg de Servei: productes, ajudes tècniques, serveis per a cuidar la seua salut, entre altres.

Termini de sol·licitud:

A partir de l’endemà a la publicació del Decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

12.- Club  de Convivència

Centre destinat a l’organització d’activitats per ocupar el temps lliure i foment de la convivència i del suport comunitari. Dins les activitats que es realitzen cal destacar-hi la setmana dels jubilats.

El seu objectiu és afavorir hàbits de vida saludables i actituds positives cap a l’envelliment, així com estimular la participació i integració del major en la comunitat.

A través d’aquests centres, es promouen les relacions socials de les persones majors, a més de canalitzar l’oci i el temps lliure.

LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES

C/ Alejandro Cardona,

TEL: 96 285 02 27

 • Activitats culturals.
 • Activitats d’oci i convivència.
 • Ball:

Dijous de 17.30 a 20.30

Dissabte: de 22.00 a 00.30

Diumenge: de  17.30 a 20.30

 • Cafeteria:

Tots els dies de 9 a 21 hores

 • Perruqueria

CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC
CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

Oficina: Tots els dies de 16 a 18 h.

 • Ball:

Dissabte: de 22.00 a 00.30h

Diumenge: de  19 a 21 h

Dona

Dona

L’àrea de la Dona pretén prestar un major interés al col·lectiu de les dones amb necessitat d’atenció específica, i també reforçar les mesures de sensibilització i prevenció de la violència de gènere.

1.- Ajuda econòmica per a dones víctimes de la violència de gènere 

Dirigida a les víctimes de violència de gènere per les quals quede acreditada insuficiència de recursos i unes especials dificultats per obtenir una ocupació.

Per a ser beneficiària del dret a l’ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de reunir, a la data de la sol·licitud de l’ajuda, els següents requisits:

Requisits:

 • Ser resident al País Valencià.
 • No tindre rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent de salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • Tindre especials dificultats per obtenir una ocupació, que s’acreditarà a través de l’Informe del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
 • No haver rebut aquesta ajuda amb anterioritat.

On és tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds estarà vigent durant tot l’any.

2.- Teleassistència Dona

És un dispositiu mòbil, amb localitzador GPS, per a l’atenció i protecció immediata i a distància davant de situacions d’emergència de dones víctimes de violència de gènere, connectat amb un centre d’atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any; informa la Policia en casos de risc/agressió.

És per prevenir agressions de violència de gènere o minimitzar les seues conseqüències si s’arribaren a produir, facilitant el contacte amb un entorn de seguretat i possibilitant la intervenció immediata, amb mobilització, si és el cas, dels recursos d’atenció que foren necessaris.

Requisits: 

 • Dones víctimes de violència que tinguen ordre de protecció o mesura d’allunyament vigent.
 • No conviure amb la persona o persones que l’han sotmés a maltractament.
 • Participar en els programes d’atenció especialitzats per a víctimes de violència de gènere existents en el seu àmbit autonòmic.

Termini de sol·licitud: Durant tot l’any.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 •  CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

3.- Altres

 • Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona (24 de  novembre)
 • Dia de la dona (8 de març)

Menors

Des del Departament de Benestar Social s’articulen diversos serveis per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, per augmentar la participació d’infants com a ciutadans i també per impulsar actuacions que promoguen el seu benestar i la seua qualitat de vida.1.- Programa d’Absentisme Escolar

És un programa que té com a finalitat la prevenció, detecció, intervenció, seguiment i la reintegració en la vida acadèmica dels alumnes entre 6 i 16 anys, amb problemes d’absentisme matriculats als centres educatius.

Objectius

 • Es pretén reduir les taxes d’absentisme.
 • Intervenir directament en els casos detectats.
 • Intervenir en els casos de menors no escolaritzats.
 • Promoure la integració social dels que es troben en una clara situació de risc social.
 • Detectar necessitats i possibles situacions de risc per a prevenir altres possibles situacions negatives.
 • Aconseguir la col·laboració dels distints agents socials per a promoure el procés d’integració dels menors absentistes.

Prestacions:

Intervencions socioeducatives, tant en l’àmbit escolar, familiar, com social, per tal de prevenir i evitar situacions d’absentisme escolar i totes aquelles situacions negatives que es puguen derivar per aquesta causa.

Termini de sol·licitud: durant el curs escolar.

Seguiment per part de l’Educador i Monitor de Minories Ètniques.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

2.- Programa d’Acolliment Familiar
L’acolliment familiar és una mesura de convivència no institucional per a aquells xiquets i xiquetes que no puguen viure amb la seua família, per trobar-se en una situació de risc o desemparament.

Modalitats

Atenent a la seua finalitat pot adoptar les següents modalitats previstes en el Codi Civil:

 • Acolliment familiar simple, que té caràcter transitori, bé perquè de la situació del menor es preveu la seua reinserció en la mateixa família, bé en tant s’adopta una mesura de protecció que tinga un caràcter més estable.
 • Acolliment familiar permanent, quan l’edat o altres circumstàncies del menor i la seua família així ho aconsellen.

Al mateix temps, l’acolliment familiar, en les seues modalitats de simple i permanent, pot distingir-se a raó de la vinculació de la família o persona acollidora i el menor, en:

 • Acolliments familiars en família extensa, que són aquells que es formalitzen amb persones vinculades amb el menor per una relació de parentiu, sent el seu objectiu evitar que aquest es desvincule afectivament del seu entorn familiar, mantenint-lo en el mateix. S’assimilen a aquests acolliments aquells formalitzats amb persones vinculades amb el menor o amb la seua família per una especial i qualificada relació.
 • Acolliments familiars amb família educadora, que són aquells que es formalitzen amb persones sense cap vinculació amb el menor, en funció de l’interés educatiu d’aquest. Aquesta família ha d’estar inscrita en el Registre de Famílies Educadores, del qual hi ha un en cada Direcció Territorial de Benestar Social.

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

On  es tramita: S’accedeix per derivació dels Serveis Socials d’Atenció Primària amb cita prèvia amb l’Educador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL SAN  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

3.- Ludoteca Nadal i Pasqua

És un espai on el joc és l’activitat principal; un espai on les xiquetes i xiquets juguen, es diverteixen i desenvolupen la imaginació i la creativitat, a més de trobar amics amb qui jugar.

Està dirigida als xiquets i xiquetes de 4 a 10 anys.

Per a inscriures-s’hi cal anar al Centre Social de Sant Vicent en C/ García Ordóñez, 8″
Tel. 96.285.02.13 (de 9.00 a 14.00).

4.- Escola d’estiu

És una escola on els infants juguen, coneixen noves formes de passar el temps lliure, fan activitats lúdiques i molt més……

Està dirigida a xiquetes i xiquets de 4 a 12 anys.

Activitats: 

 • Activitats creatives.
 • Jocs a l’aire lliure.
 • Tallers.
 • Manualitats.
 • Eixides i molt més…

Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres en horari de matí.

On es tramita:

CENTRE SOCIAL DE SANT VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

5.- Altres

 • Dia  del Menor. 20 de novembre.

Família

El Departament de Benestar Social vetla per donar suport, protecció, assessorament i informació a les famílies.

1.- Seafi

SEAFI

Els Serveis Especialitzats d’Atenció a famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i les seues famílies (SEAFI) són equips interdisciplinaris de caràcter municipal. La intervenció d’aquestos serveis, en coordinació amb els equips de Serveis Socials, també de caràcter municipal, inclourà l’atenció a les problemàtiques relacionades amb menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció.

Objectius

– Ajudar les famílies a aconseguir un funcionament sa i integrador que siga capaç d’oferir al nucli familiar i a cadascú dels seus membres, una evolució adequada, evitant així situacions de risc social i/o desestructuració familiar.

– Facilitar el desenvolupament integral de la família d’acord amb el creixement personal dels seus membres.

–  Promoció d’un sistema familiar sa, integrador i evolutiu.

–  Resoldre situacions de vulnerabilitat o conflicte familiar.

–  Generar recursos i programes que facen front a les diverses situacions de risc per a la població infantil i les seues famílies.

Tècniques d’intervenció

 • Orientació psicosocial: intervenció, l’objectiu del qual és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen els seus membres, a fi que resulten capaços d’estimular tant el seu progrés personal, com el seu benestar emocional.
 • Mediació familiar: via de resolució de conflictes, on les parts disposen d’ajuda del mediador especialitzat, com a persona imparcial que dissenya un procés perquè aquestes puguen dialogar i arribar a acords.
 • Teràpia familiar: tractament especialitzar dirigit al conjunt de la família o a alguns dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.

Accés al servei

Les persones interessades poden sol·licitar el servei a l’equip municipal de Serveis Socials, que serà qui derive el seu cas al SEAFI.

2.- Renda Garantida

Prestació Econòmica de caràcter temporal, amb la finalitat d’abonar la integració social i laboral dels membres de la unitat de convivència.

La Renda Garantida de Ciutadania s’emmarca dins d’un procés d’intervenció orientat a facilitar la inserció sociolaboral mitjançant l’elaboració d’un Pla Familiar d’Inserció, que serà subscrit i complimentat de manera vinculant i obligatòria pel titular i tots els beneficiaris de la unitat de convivència.

Persones que manquen de recursos econòmics suficients per a mantenir un adequat benestar personal i familiar, els ingressos del qual no superen a la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania que els corresponga per llei.

Requisits:

 • Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Així mateix, els nacionals d’altres països tindran dret, sempre que tots els membres de la unitat familiar acrediten la seua residència legal a la Comunitat Valenciana.
 • Que convisquen en una llar independent o assimilat.
 • Que es presente justificació acreditativa d’haver sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i/o prestacions al fet que tinguen dret.
 • Sol·licitar la participació i admissió als programes d’inserció o capacitació laboral que estableixen tant el Servef com el Ministeri de Treball i Afers Socials, quan així ho estableix el Pla d’Inserció Laboral.
 • Podran ser titulars de la prestació aquelles persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65. Els menors de 25 anys podran ser titulars si acrediten tindre al seu càrrec a altres menors d’edat o discapacitats. També podran ser titulars aquells menors de 25 anys i majors de 18 que hagen estat subjectes al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma a la Comunitat Valenciana, que s’acreditarà mitjançant resolució administrativa o judicial.
 • És incompatible amb qualsevol tipus de pensió o ajuda concedida per Organisme Públic quan la finalitat del qual siga atendre les necessitats de subsistència del beneficiari.

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

3.- Ajudes  d’Emergència

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

 • Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.
 • Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica.
 • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

Requisits:

Els requisits que s’han de complir per a accedir a aquestes ajudes són els següents:

 • Que el beneficiari no dispose d’ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
 • Que la renda per càpita de la unitat familiar a què pertany el sol·licitant no supere la quantia anual de 4.866,40 euros.
 • Que dispose de l’informe tècnic on es determine la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda en algunes situacions i es faça constar que s’han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, informe que serà subscrit pels serveis tècnics municipals. En el cas de les necessitats bàsiques no cal.

Termini de sol·licitud:

 

Anualment s’estableix un termini de sol·licitud en l’ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

4.- Sol·licitud d’alta  o renovació del Títol de Família Nombrosa

S’entén com a família nombrosa aquella que, reunint una sèrie de requisits, té reconeguda tal condició mitjançant el Títol de Família Nombrosa, amb validesa en tot el territori nacional. La dita condició també pot ser acreditada a través del Carnet de Família Nombrosa, que s’expedeix a tots els membres d’una família inclosos en el Títol de Família Nombrosa.

On es tramita:

Al CENTRE SOCIAL DE SANT VICENT. Horari tots els dies de 9.00 a 14.00 hores.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

 

Migrants

És un servei municipal, públic i gratuït, l’objectiu del qual és l’atenció integral a immigrants estrangers de la nostra població.

Es tracta per tant d’un recurs destinat a proporcionar informació, assessorament i/o derivació sobre tots els aspectes relacionats amb la immigració.

Dependència

La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, té com a objecte reconéixer els ciutadans el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència

Beneficiaris:

 • Persones majors dependents.
 • Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
 • Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència.
 • Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Requisits:

 • Ser espanyol (o tindre residència legal a Espanya) .
 • Tindran un tractament especial els menors de 3 anys discapacitats.
 • Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts per la Llei.
 • Residir en territori espanyol, i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de menors de 3 anys, els requisits de residència anteriors s’exigiran a la persona encarregada de la seua guarda i custòdia.

On es tramita: al CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCES amb cita prèvia amb la Treballadora Social  de Dependència.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043