Escoles infantils de 0 a 3 anys

Curs escolar 2017/2018

La Delegació d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva informa que el període de presentació de sol·licituds d’alumnes per a les Escoles Infantils Municipals s’iniciarà el proper 6 de maig i finalitzarà el 10 de maig de 2017. Per a qualsevol informació al respecte, així com per a recollir el corresponent imprés de sol·licitud, estarem a la seua disposició en la primera planta de l’ajuntament, al Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es

Les persones interessades a conéixer les instal·lacions d’aquestes Escoles Infantils Municipals, podran visitar-les els dies que s’hi indiquen:

EIM El Caragol, dissabte 6 de maig de 2017, de 10.30 a 13.00 hores “Jornada de Portes Obertes”; visites qualsevol dia de la setmana de 10.00 a 12.00 hores. Podeu vore un resum d’activitats del centre al següent enllaç: https://db.tt/4lUyzAyk

EIM La Taronja, dissabte 28 d’abril de 2017 de 18 a 20 hores, “Jornada de Portes Obertes”. Podeu vore el periòdic escolar “El Cabasset” de l’EIM La Taronja-Ninos al següent enllaç: Periòdic Escolar El Cabasset

D’acord amb l’ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d’escola infantil i amb els criteris que regulen aquesta admissió, es publica el procés per a l’admissió d’alumnes al centre escolar per al curs escolar 2017/2018, que són els següents:

Calendari d’admissió d’alumnes
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 6 al 10 de maig

PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS

11 de maig

RECLAMACIONS

11 al 13 de maig

LLISTA DEFINITIVA

15 de maig

MATRÍCULA

15 al 19 de maig

Les sol·licituds de preinscripció es presentaran:

Criteris de baremació de sol·licituds

a) residència a Oliva

5 punts

b) pares treballadors al centre

5 punts

c) germans matriculats al centre en el mateix any

3 punts

d) situació activa laboral pare-mare

2 punts

e) situació laboral de desocupació d’un dels pares (no aplicable al punt f)

1 punt

f) situació monoparentalitat

2 punts

g) malaltia greu o IL (incapacitat laboral) total pares

3 punts

h) família nombrosa:

3 punts

i) minusvalidesa alumnes, pares, o germans:

 • grau minusvalidesa entre el 33 % i el 66 %

 • grau minusvalidesa superior al 66 %

3 punts

5 punts

j) sol·licitar plaça dos germans bessons

3 punts

k) circumstància específica: sol·licitar plaça dos germans

1 punt

Documentació que hi caldrà presentar
 • Imprés de sol·licitud i fotocòpia.

 • Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor.

 • Fotocòpia del llibre de família de tota la unitat familiar.

 • Fotocòpia SIP del xiquet/a.

 • Per a justificar el lloc de treball del pare o la mare: nòmina de febrer o vida laboral actualitzada o bé alta en el règim de la Seguretat Social o últim rebut d’autònom.

 • Per a justificar la situació de desocupació: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Justificar el domicili familiar: fotocòpia del rebut de llum o d’aigua o de telèfon o contracte de lloguer i empadronament.

 • En cas de pertànyer a família nombrosa, fotocòpia del títol.

 • En cas de discapacitat, un certificat de la Conselleria de Benestar Social.

 • Si es tracta de família monoparental, acreditació mitjançant llibre de família, sentència judicial o equivalent.

 • Malaltia greu o IL (incapacitat laboral) total dels pares, certificat de la Seguretat Social.

Educació infantil, primària, secundària, Formació Professional Bàsica, cicles formatius, batxillerat

El procés d’escolarització de l’educació infantil de 2n cicle, primària, secundària, batxiller i cicles formatius, depén de la Conselleria d’Educació. Està regulat a través de diverses normes legals (resolució, orde i decret) que pots descarregar-te en aquest web. Des del Departament d’Educació t’ajudem facilitant la informació i lliurant les instàncies. Tot aquest procés es coordina a través d’una Comissió que emana del Consell Escolar Municipal, la Comissió Municipal d’Escolarització, on estan representats l’administració educativa, els directors i directores de tots els centres d’Oliva, AMPAs pública i privada concertada i l’ajuntament. Per a cada curs escolar, per resolució de la Direcció Territorial d’Educació, s’estableix el calendari i el procediment d’admissió d’alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics. Hi ha dos períodes d’escolarització:

 • En el període ordinari d’escolarització, el termini de presentació de sol·licituds de plaça escolar per al següent curs es realitza, habitualment, a principis del mes de maig en els mateixos centres educatius.
 • Per a l’alumnat que necessite ser escolaritzat amb posterioritat a l’anterior període ordinari, l’assignació de plaça escolar es realitza a través del Departament d’Educació de l’ajuntament.

La normativa aplicable a tot el procés educatiu és la següent: