Ordenança reguladora de l’entrada de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques, reserva de via pública per a aparcament exclusiu, per a càrrega i descàrrega de mercaderies i materials i accés a animals