PERIODE D’INSCRIPCIONS  D’ESCOLES D’ESPORT I SALUT PER AL MES DE JUNY   

Període d’Inscripcions Cursos esportius Estiu 2018 i temporada 2018-2019 de la gent gran, jubilats i pensionistes: 

INSCRIPCIONS GENT GRAN, JUBILATS i PENSIONISTES TEMPORADA 2017/2018

Inscripcions de l’1 al 15 de juny per aquelles persones inscrites en la darrera temporada. Des del 18 de juny podran matricular-se la resta de públic.

PERÍODE DE INSCRIPCIONS DELS CURSOS ESPORTIUS D’ESTIU.-

Cursos Juny 2018

Des del dilluns 14 de Maig per al públic en general. ( A les Oficines SEM)

Cursos Juliol 2018 (A la Recepció de la Piscina Coberta Municipal)

Des del dilluns 4 de Juny per al públic en general.

Cursos d’agost 2018 (A la Recepció de la Piscina Coberta Municipal)

Des del dilluns 2 de Juliol per al públic en general.
PROCES DE FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS.-

Les inscripcions per a totes les activitats es formalitzaran a les oficines dels Serveis Esportius Municipals, llevat d’aquelles activitats en què s’especifique el contrari. La tramitació podrà ser bé arreplegant el rebut i abonant la quantitat en la relació d’entitats col·laboradores, o mitjançant targeta de crèdit en el cas de les activitats organitzades directament pel SEM.

L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 10.30 a 14.30h. (I dimarts i dijous de 17:00 a 20.00h el mes de juny) en les oficines SEM, i de 7:00 a 14:00h i de 15:00 a 21:00h en la Recepció de la Piscina Cobeta Municipal.

Es podrà fer un màxim de 2 inscripcions per persona i dia, excepte que siguen Unitats Familiars, tenint un període màxim de 48 hores per fer efectiu l’ingrés bancari i entregar el corresponent rebut a les oficines centrals.

Les inscripcions mínimes per a obrir un grup serà del 60% de les places ofertades. Els cursos que no superen el mínim establert no es realitzaran, donat aquest cas, es tornarà l’import íntegre de la matrícula.

El 20 de juliol les instal·lacions tindràn horari festiu.

El 22 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

BONIFICACIONS i REDUCCIONS.-

Els abonaments del Complex Poliesportiu (Tipus B i Tipus C) i els posseïdors del “carnet jove” o “targeta jove” obtindran una bonificació del 10% de descompte en l’import de les tarifes dels cursos d’ensenyament organitzats pels Serveis Esportius Municipals.

Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del 50% en els abonaments individuals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives municipals i estudiants universitaris de Magisteri en EF o ciències de l’esport i EF, estudiants dels cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos formatius d’ensenyança de règim especial formatiu, col•legiats en l’il•lustre Col•legi Oficial de Llicenciats de EF i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal•lacions esportives municipals acreditant en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificació del 25% en els cursos d’ensenyament.

En el cas de ser membres de família nombrosa, obtindran una bonificació del 25% de descompte cadascú en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Si participen dos o més germans menors de 17 anys en cursos del mateix esport o activitat física del mateix grup, obtindran una bonificació del 15% de descompte cadascú d’ells en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Gent Gran: Les persones de 65 i més anys, jubilats i pensionistes obtindran una bonificació del 75% en les activitats ofertades per aquestos col•lectius.
Les persones amb minusvalideses també obtindran una bonificació del 75% en les activitats ofertades pel SEM.

 

Període d’Inscripcions dels Cursos i Escoles Esportives 2017/2018:

Les activitats esportives amb Monitor ofertades van dirigides a la totalitat de la població. En general totes aquestes activitats tindran la següent periodicitat:
 Activitats Aquàtiques: de l’1 de setembre del 2017 al 31 de juliol del 2018.
 Escola Esport i Salut (adults i Gent Gran): de l’1 d’Octubre de 2017 al 30 de maig de 2018.
 Escoles Esportives Municipals: de l’1 d’Octubre de 2017 al 15 de Juny del 2018.
 Programa Esport i Natura: Activitats i cursos a la natura, de febrer a juny del 2018.
 Estiu Actiu 2018: Cursos Mensuals; Juny, Juliol i Agost del 2018. * Període d’Inscripcions dels Cursos i Escoles Esportives: a) Activitats Aquàtiques: cursos mensuals, trimestrals i anuals.
Renovacions des de l’1 al 15 de juliol per als cursos mensuals de setembre (des del 16 al 31 de juliol per a noves inscripcions); Renovacions cursos anuals del 23 de juny al 15 de juliol (des del 16 al 31 de juliol noves inscripcions) Renovacions trimestral des de l’1 al 15 de setembre (a partir del 16 de setembre noves inscripcions ) per al 1er trimestre, des de l’1 al 15 de desembre ( a partir del 16 de desembre noves inscripcions) per al 2on trimestre i des de l’1 al 15 de març ( a partir del 16 de març noves inscripcions) per al 3er trimestre. Veure oferta d’activitats i horaris en fullet específic editat.b) Escola Esport i Salut: Activitats per a la Gent Gran, jubilats i pensionistes.
Inscripcions de l’1 al 12 de juny per aquelles persones inscrites en la darrera temporada. Des del 13 de juny podran matricular-se la resta de públic. Curs complet*.c) Escola Esport i Salut: Activitats per adults. Cursos quadrimestrals. 1er Quadrimestre (1 d’octubre del 2017 al 31 de gener de 2018)
Inscripcions del 11 al 26 de setembre. En els grups que sobrepassen l’oferta, es realitzarà un sorteig per determinar la inscripció definitiva* (sols les persones empadronades a Oliva). Aquest sorteig serà el divendres 29 de setembre. Les persones que no hagen fet efectiu el pagament abans del 28 de setembre no estaran inscrites. 2on Quadrimestre (de l’1 de febrer al 31 de maig de 2018)
Inscripcions del 8 de gener per als matriculats en el 1er quadrimestre *, i del 15 de gener per a la resta del públic i fins el 31 de gener. Les persones que no hagen efectuat el pagament abans del 31 de gener no podran assistir a les sessions.* Durant aquest termini no es podran efectuar canvis d’horari a excepció que es canvie de nivell (en aquest cas els coordinadors facilitaran un justificant)
d) Escoles Esportives Municipals d’Iniciació (fins el 16 anys). Cursos anuals (octubre a juny). Opció de pagament trimestral. Curs complet o 1er Trimestre (1 d’octubre al 31 de desembre del 2017)
Inscripcions de l’4 de setembre per als empadronats a Oliva, i del 14 de setembre per a la resta del públic i fins al 30 de setembre.
 2on Trimestre (1 de gener al 31 de març del 2017)
Inscripcions de l’4 de desembre per als inscrits en el 1er trimestre, i del 14 de desembre per a la resta del públic i fins el 30 de desembre.
 3er Trimestre (1 d’abril al 9 de juny del 2017)
Inscripcions de l’5 de març per als inscrits en el 2on trimestre, i del 15 de març per a la resta del públic i fins el 31 de març.e) Escoles de natació adaptada.
Inscripcions des de l’1 de juliol per als cursos mensuals de setembre i des de l’1 de setembre per als cursos anuals i trimestrals.f) Cursos Mensuals (Veure Programació Esportiva Estiu Actiu 2017)* Procés de formalització de Inscripcions:Amb la finalitat d’evitar les massificacions, les grans cues i per tal d’oferir un servei més àgil, sense perdre temps, i pel benefici dels interessats, les inscripcions es realitzaran amb les característiques següents: L’horari d’inscripcions serà de dilluns a divendres, de 10,30 a 14,30h i dimarts i dijous de 17,00 a 20,00h.
 La tramitació podrà ser bé arreplegant el rebut i abonant la quantitat en la relació d’entitats col•laboradores, o mitjançant targeta de crèdit.
 Es podrà fer un màxim de 2 inscripcions per persona i dia, tret que seguen Unitats Familiars, tenint un període màxim de 48 hores per fer efectiu l’ingrés bancari i entregar el corresponent rebut a les oficines centrals.
 Tan sols es podrà realitzar una inscripció per usuari en la mateixa activitat.
 En les activitats d’Esport i Salut per adults, el sorteig en els grups que sobrepassen l’oferta es realitzarà el divendres 29 de setembre. Aquests llistats es publicaran al tauler de les oficines del SEM i pag. Web de l’Ajuntament (www.oliva.es). Les persones que no hagen fet efectgiu el paghament abans del 28 de setembre no estaran inscrites.
 Les inscripcions mínimes per a obrir un grup serà del 60% de les places ofertades. Els cursos que no superen el mínim establert no es realitzaran, donat aquest cas, es procedirà de la següent manera:1er. Contactar amb els usuaris oferint-los diverses alternatives en grups d’activitats ja consolidats de forma preferent.
2on. Compensació en servicis
3er. Devolució del import abonat en el cas que el client ho sol•licita. En tot cas, l’ import dels cursets tan sols es tornaran quan siga per raons imputables a l’Ajuntament d’Oliva.