CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT 2017. AJUNTAMENT D’OLIVA.

Aquestes subvencions van destinades a esportistes d’elit no professionals residents i empadronats al municipi d’Oliva.
L’import global màxim de les ajudes que cap concedir als/les esportistes d’elit no professionals serà de 6.000,00€, amb càrrec a la partida econòmica 34100.4890000, del pressupost municipal.
Els conceptes subvencionables seran els següents:
I. Entrenadors i/o personal tècnic qualificat
II. Adquisició de material i equipament esportiu per a l’entrenament i competicions.
III. Ajuda per a la participació de competicions esportives
IV. Ajuda per altres conceptes relacionats amb la consecució dels objectius esportius previstos (formació, centres d’alt rendiment, clínics…)Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a l’Ordenança que regula la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria i publicades al BOP de València nº 159, de 18 d’agost del 2016.
El termini de presentació de peticions començarà el dia següent de la publicació de l’anunci de convocatòria en el B.O.P.V., i serà de trenta dies naturals; les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva (BOPV nº 229, de 29 de novembre del 2017). Modificació de la Convocatoria 2017: Bopv nº 237, de 13 de desembre 2017
Els beneficiaris justificaran la despesa segons allò que estableix l’article 11 de l’ordenança reguladora. Podran recollir els models de sol•licitud normalitzats i les ordenances a l’Oficina Municipal d’informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.
ANEXOS PDF
• Annex I (Instància sol•licitud de subvenció)PDF
• Annex II (Imprès Certificat Federatiu – Historial Esportiu)PDF
• Annex III (Pla de treball i Pressupost de la Temporada)PDF
• Annex IV (Imprès Compte Justificatiu) PDF
• Annex V (Declaració responsable de l’article 13 i reintegrament de subvencions de la Llei 38/2003, General de Subvencions) PDF
• Annex VI ( Declaració responsable de la percepció d’unes altres subvencions i/o ajudes) PDF
• Annex VII (Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social) PDF
• Annex VIII (Fitxa de Manteniment de tercers/dades bancàries)PDF
ANEXOS WORD
• Annex I (Instància sol•licitud de subvenció)WORD
• Annex II (Imprès Certificat Federatiu – Historial Esportiu) WORD
• Annex III (Pla de treball i Pressupost de la Temporada)WORD
• Annex IV (Imprès Compte Justificatiu)WORD
• Annex V (Declaració responsable de l’article 13 i reintegrament de subvencions de la Llei 38/2003, General de Subvencions)WORD
• Annex VI ( Declaració responsable de la percepció d’unes altres subvencions i/o ajudes)WORD
• Annex VII (Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social)WORD
• Annex VIII (Fitxa de Manteniment de tercers/dades bancàries)WORD
NORMATIVA COMPLEMENTARIA
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
• RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
CERTIFICAT D’ACORD DE ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2017 
TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2017. AJUNTAMENT D’OLIVA.

Aquestes subvencions van destinades a les entitats i/o associacions esportives locals inscrites al Registre Municipal d’Entitats d’Oliva, que tinguen la naturalesa o el caràcter d’esportives.L’import global màxim de les ajudes que cap concedir a les ‘entitats esportives locals’ serà de 25.500,00€, amb càrrec a la partida 34100.4890000, del pressupost municipal.

Els conceptes subvencionables seran els següents:

  1. Promoció d’Escoles d’iniciació Esportiva
  2. Organització d’esdeveniments, campanyes i competicions de foment de l’esport.
  3. Ajuda a equips de competició i esportistes no professionals locals
  4. Ajuda per a constitució de noves entitats esportives sense ànim de lucre

Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a les bases que regulen aquesta convocatòria i publicades al BOP de València número 277, de data 21 de Novembre del 2009 i, posteriors modificacions publicades al BOP de València núm. 27, de data d’1 de febrer del 2012 i, núm. 208, de data de 2 de setembre del 2013.

El termini de presentació de sol·licituds començarà al dia següent de la publicació d’aquest anunci al B.O.P.V., i serà de TRENTA DIES NATURALS, les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva. (BOPV nº 229, de 29 de novembre del 2017).

Modificació de la Convocatoria 2017; Bopv Nº 236, de 12 de desembre 2017 

Els beneficiaris justificaran la despesa segons allò que estableix la clàusula quinzena de les bases reguladores. Podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les bases a l’Oficina Municipal d’informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.

ANNEXES PDF

ANNEXES WORD

CERTIFICACIÓ D’ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2017

TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

ALTRES SUBVENCIONS