CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT 2019. AJUNTAMENT D’OLIVA.

– Aquestes subvencions van destinades a esportistes d’elit no professionals residents i empadronats al municipi d’Oliva, amb l’objecte de col·laborar amb la financiació dels programes d’entrenament i competició per a potenciar, recolzar i facilitar la milllora del rendiment dels/ de les esportistes.
– L’import global màxim de les ajudes que cap concedir als/les esportistes d’elit no professionals serà de 6.000,00€, amb càrrec a la partida econòmica 34100.4810000, del pressupost municipal. La quantitat màxima de subvenció per cada esportista solicitant es fixa en 2000€. L’import màxim individual no podrà excedir el 100% del dèficit presentat, en relació a les i despesses financiables, que en tot cas no superarà el 80% del pressupost de despessa presentat.
– Els conceptes subvencionables seran els següents:
I. Entrenadors i/o personal tècnic qualificat
II. Adquisició de material i equipament esportiu per a l’entrenament i competicions.
III. Ajuda per a la participació de competicions esportives
IV. Ajuda per altres conceptes relacionats amb la consecució dels objectius esportius previstos (formació, centres d’alt rendiment, clínics…)Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a l’Ordenança que regula la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria i publicades al BOP de València nº 159, de 18 d’agost del 2016. S’haurán de  cumplir les condicions establertes en l’ordenança general municipal reguladora de concessió de subvencions, publicada en el BOP de Valencia nº 187, de data 26 de setembre de 2018.
– El termini de presentació de peticions començarà el dia següent de la publicació de l’anunci de convocatòria en el B.O.P.V., i serà de trenta dies NATURALS; les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva (BOPV de València,Nº 173, de 9 de setembre 2019)
– Serán subvencionables les programacions esportives presentades a realitzar pels / per les esportistes d’Oliva en la temporada esportiva de l’1 de juliol de l’any anterior a lde la convocatoria fins al 30 de juny de l’any actual. Obstant això, en cas de funcionar per any natural, previa sol·licitud suficentement justificada, el periode temporal de les ajudes podrà referir-se a l’any complet de la convocatòria. Podran recollir els models de sol•licitud normalitzats i les ordenances a l’Oficina Municipal d’informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.
ANEXOS PDF
Annex I (Instància sol•licitud de subvenció)PDF
• Annex II (Imprès Certificat Federatiu – Historial Esportiu)PDF
Annex III (Pla de treball i Pressupost de la Temporada)PDF
Annex IV (Imprès Compte Justificatiu) PDF
• Annex V (Declaració responsable de l’article 13 i reintegrament de subvencions de la Llei 38/2003, General de Subvencions) PDF
• Annex VI ( Declaració responsable de la percepció d’unes altres subvencions i/o ajudes) PDF
• Annex VII (Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social) PDF
• Annex VIII (Fitxa de Manteniment de tercers/dades bancàries)PDF
ANEXOS WORD
• Annex I (Instància sol•licitud de subvenció)WORD
• Annex II (Imprès Certificat Federatiu – Historial Esportiu) WORD
• Annex III (Pla de treball i Pressupost de la Temporada)WORD
• Annex IV (Imprès Compte Justificatiu)WORD
• Annex V (Declaració responsable de l’article 13 i reintegrament de subvencions de la Llei 38/2003, General de Subvencions)WORD
Annex VI ( Declaració responsable de la percepció d’unes altres subvencions i/o ajudes)WORD
Annex VII (Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social)WORD
• Annex VIII (Fitxa de Manteniment de tercers/dades bancàries)WORD
TESTIMONI D’ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2019

NORMATIVA COMPLEMENTARIA
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
• RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2019. AJUNTAMENT D’OLIVA.

Aquestes subvencions van destinades a les entitats i/o associacions esportives locals inscrites al Registre Municipal d’Entitats d’Oliva, que tinguen la naturalesa o el caràcter d’esportives.L’import global màxim de les ajudes que cap concedir a les ‘entitats esportives locals’ serà de 37.500,00€, amb càrrec a la partida 34100.4890000, del pressupost municipal. L’import màxim de subvenció per entitat sol·licitant es fixa en la quantitat màxima de 10.000,00€. L’import màxim no individual no podrà excedir del 100% del déficit presentat, que en tot cas no superarà el 50% del pressupost de despesses presentata per a cada activitat esportiva.

Els conceptes subvencionables seran els següents:

  1. Promoció d’Escoles d’iniciació Esportiva
  2. Organització d’esdeveniments, campanyes i competicions de foment de l’esport.
  3. Ajuda a equips de competició i esportistes no professionals locals
  4. Ajuda per a constitució de noves entitats esportives sense ànim de lucre

S’han de cumplir les condicions establertes en l’ordenança general municipal reguladora de la concesión de subvencions, publicades en el BOP de València nº 187, de data 26 de setembre de 2018.

Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a les bases que regulen aquesta convocatòria i publicades al BOP de València número 277, de data 21 de Novembre del 2009 i, posteriors modificacions publicades al BOP de València núm. 27, de data d’1 de febrer del 2012 i, núm. 208, de data de 2 de setembre del 2013.

El termini de presentació de sol·licituds començarà al dia següent de la publicació d’aquest anunci al B.O.P.V., i serà de TRENTA DIES NATURALS, les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva. (BOPV Nº 181, del 19 de septiembre 2019).

Els beneficiaris justificaran la despesa segons allò que estableix la clàusula quinzena de les bases reguladores. Podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les bases a l’Oficina Municipal d’informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.

ANNEXES PDF

ANNEXES WORD

GUIA DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES LOCALS

TESTIMONI D’ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2019

 

ALTRES SUBVENCIONS