CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT 2020. AJUNTAMENT D’OLIVA.

– Aquestes subvencions van destinades a esportistes d’elit no professionals residents i empadronats al municipi d’Oliva, amb l’objecte de col·laborar amb la financiació dels programes d’entrenament i competició per a potenciar, recolzar i facilitar la milllora del rendiment dels/ de les esportistes.
– Les subvencions que s’otorguen es financiaran a cárrec de  a línia de subvenció establerta a l’efecte en l’apliació pressupostària 34100-4810000, corresponent a l’àrea d’esports, del pressupost vigent a l’any de la convocatòria, condicionades totes les actuacions a la vigència d’aquest.  La quantitat màxima de subvenció per cada esportista solicitant es fixa en 2000€. L’import màxim individual no podrà excedir el 100% del dèficit presentat, en relació a les i despesses financiables, que en tot cas no superarà el 80% del pressupost de despessa presentat.
– Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a l’Ordenança que regula la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria i publicades al BOP de València nº 95, de 20 de maig de 2020. S’haurán de  cumplir les condicions establertes en l’ordenança general municipal reguladora de concessió de subvencions, publicada en el BOP de Valencia nº 187, de data 26 de setembre de 2018.
– El termini de presentació de peticions començarà el dia següent de la publicació de l’anunci de convocatòria en el B.O.P.V., i serà de trenta dies NATURALS; les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva (BOPV de València,PENDENT)
– Serán subvencionables les programacions esportives presentades a realitzar pels / per les esportistes d’Oliva en la temporada esportiva de l’1 de juliol de l’any anterior a lde la convocatoria fins al 30 de juny de l’any actual. Obstant això, en cas de funcionar per any natural, previa sol·licitud suficentement justificada, el periode temporal de les ajudes podrà referir-se a l’any complet de la convocatòria. Podran recollir els models de sol•licitud normalitzats i les ordenances a l’Oficina Municipal d’informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.
ANEXOS PDF
Annex 1 (Instància de sol·licitud Esportistes d’Elit).
Annex 2 (Certificat federatiu/ Historial esportiu).
Annex 3 (Pla de Traball de l’esportista  i Pressupost de la temporada).
Annex 4 (Instància de Justificació y Memòria Esportiva).
Annex 5 (Declaració Responsable art. 13, Llei 38/2003  i Reintegrament de Subvencions).
Annex 6 (Declaració Responsable altres subvencions  i ajudes).
Annex 7 (Declaració Responsable obligacions tributàrias i Seguretat Social).
Annex 8 (Fitxa dades bancàries).
Annex 9 (Guia de justificació de subvencions a esportistes d’elit i alt rendiment no profesionals d’Oliva).

ANEXOS WORD
Annex 1 (Instància de sol·licitud Esportistes d’Elit).
Annex 2 (Certificat federatiu/ Historial esportiu).
Annex 3 (Pla de Traball de l’esportista  i Pressupost de la temporada).
Annex 4 (Instància de Justificació y Memòria Esportiva).
Annex 5 (Declaració Responsable art. 13, Llei 38/2003  i Reintegrament de Subvencions).
Annex 6 (Declaració Responsable altres subvencions  i ajudes).
Annex 7 (Declaració Responsable obligacions tributàrias i Seguretat Social).
Annex 8 (Fitxa dades bancàries).
Annex 9 (Guia de justificació de subvencions a esportistes d’elit i alt rendiment no profesionals d’Oliva).
NORMATIVA COMPLEMENTARIA
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
• RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2020. AJUNTAMENT D’OLIVA.

Aquestes subvencions es concedeixen amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l’esport local, com
a objectiu principal dels Serveis Esportius Municipals, l’ Ajuntamentd’Oliva, en el marc de la seua activitat de foment de les activitats que organitzen les entitats esportives locals sense ànim de lucre o amb vinculació a la nostra ciutat.

Els conceptes subvencionables seran els següents:

  1. Promoció d’Escoles d’iniciació Esportiva
  2. Organització d’esdeveniments, campanyes i competicions de foment de l’esport.
  3. Ajuda a equips de competició i esportistes no professionals locals

S’han de cumplir les condicions establertes en l’ordenança general municipal reguladora de la concessió de subvencions, publicades en el BOP de València nº 187, de data 26 de setembre de 2018.

Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a les bases que regulen aquesta convocatòria i publicades al BOP Nº 95, del 20 de maig de 2020.

El termini de presentació de sol·licituds començarà al dia següent de la publicació d’aquest anunci al B.O.P.V., i serà de TRENTA DIES NATURALS, les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva. (BOP PENDENT).

Es podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les bases a l’Oficina Municipal d’informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.

ANNEXES PDF

ANNEXES WORD

GUIA DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES LOCALS

TESTIMONI D’ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 2019

 

ALTRES SUBVENCIONS

Conselleria d’educació,cultura i esport, Beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. 

Ordre 59/2016, Bases reguladores

Resolució de la convocatoria. DOGV 8847. 01/07/2020

Informació general sobre les beques academicoesportives

Conselleria d’educació, cultura i esport, subvencions destinades a la organització d’esdeveniments esportius especials a la C.V.: 

Ordre 55/2016, Bases reguladores

Extracte de la resolució. DOGV 8844. 26/06/2020

Convocatoria.