Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Borsa Treball Auxiliar Administratiu (termini finalitzat)

Termini OBERT. 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 19, de 29/01/20) En el cas que l’últim dia del termini d’instàncies siga inhàbil (dissabtes, diumenges o festius), s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.