Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació per a la contractació de les obres contingudes al “Text Refós del modificat del projecte d’urbanització per la finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV”(termini de presentació de pliques fins el 12 de juny de 2017)

El dimecres 17 de maig s’ha publicat al  Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) l’anunci de licitació.

Termini de presentació d’ofertes: des del 18 de maig de 2017 fins al 12 de juny de 2017 a les 14:00 hores.

El modificat de projecte està disponible al següent enllaç:

https://www.dropbox.com/sh/x0wka324epv3s5p/AACtWpE6DlNC_V9w8Qsg7CrTa?dl=0

  • Índex
  • Memòria i annexes
  • Plànols
  • Plec prescripcions tècniques, pressupost i estudi de seguretat i salut
  • Projectes elèctrics legalitzats