Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Convocatòria subvencions esportives a entitats locals 2019 (termini fins el 19 d’octubre)

Les subvencions tindran com a finalitat col·laborar en la promoció de l’esport local, com a objectiu principal dels Serveis Esportius Municipals, l’ Ajuntament d’Oliva, en el marc de la seua activitat de foment de les activitats que organitzen les entitats esportives locals sense ànim de lucre o amb vinculació a la nostra ciutat.

Les activitats esportives objecte de subvenció, es referiran a aquelles activitats ja realitzades per les diferents entitats, emmarcades en l’àmbit de l’activitat física de les persones i que es desenvolupen des de l’1 de juliol de l’any anterior al de la convocatòria fins el 30 de juny de l’any en curs, amb càrrec als pressupostos d’aquest mateix any, es a dir, de l’1 de juliol del 2018 al 30 de juny del 2019.

L’organització d’aquestes activitats l’haurà de realitzar totalment els promotors dels acords, tant des del punt de vista econòmic, com tècnic, jurídic, etcètera, tot complint algun dels objectius plantejats anteriorment.

Interessats / Sol·licitants:

Les entitats esportives locals, s’entendrà per “entitat esportiva local” als efectes d’aquestes subvencions, les entitats que estiguen degudament constituïdes a l’empara de la llei 2/2011, de 22 de març de la Generalitat (Llei de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana), sota la regulació dels següents articles:
– Art. 59, Clubs Esportius.
– Art. 71, Grups de Recreació Esportiva.
– Art. 73, Agrupacions de Recreació Esportiva.
– Art. 75, Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats.
Es podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i l’Ordenança Reguladora als Serveis Esportius Municipals, on tambe es podran realitzar les consultes que es consideren oportunes.
En aquest link podreu trobar tota la info de la convocatòria i els formularis per a las seua sol·licitud:

https://oliva.es/arees/vida-cultural/esports/subvencions-esportives/